|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivîsekê bişîne
   
 
Feyzî Mîrhesen
JÎYAN EVÎN Û AZADÎ

JÎYAN EVÎN Û AZADΠ

Jîyan di evînekè bè sînordaye, 

Evîn di jîyanè daye, 

Lè armanc bè hidude, 

Tu sînor di armancèda tuneye. 

 

Jîyan û armanc ku bi hevra bin jîyan xweşe 

Jîyan evînek xemilandîye li nav , 

Baxçeyèn gulan. 

 

Kè dikare bersîva evîne bide 

Kè dikare wè nîşan bide. 

 

Kè dikare jibona pèlè evînè canè xwe bide ? 

U xwe feda bike. 

Jibona nergiz û rihanan. 

 

Kè dikare xwe serè kendalan ra bavèje. 

Bi teht û zinaran ra heval tîyè bike. 

 

Li ber axa welatè xwe bejna xwe bi tewîne. 

Kè di beje mîr nabin şivan ji bona evînè 

Di jîyanè de şivan jî dibin mîrè mezin 

Li Cîhanè. 

Tu dikarî bi Xezalèra bi bezî li serè çîyan. 

Tu dikarî bi teyrè baz ra bi firî. 

Tu dikarî jibona evînè xwe bi agir bişo , 

U bi ava şèlu xwe zelal bikî. 

 

Tu dikarî jibona Evînè, bibî Sîyabend û Xecè. 

Tu dikarî kurmèn hundurè xwe jehr dayî bikî. 

 

Ger ewqas hèsayî buya wè herkes , 

Bi buya Mem û Zîna bè zewac. 

 

Hebu daykekè  bè zewac  rewş û xwşik buna wè, 

Xeml û rengè wè li ser tu kesî tune bu. 

 

Hinarè ruyè wè wek çîyayè Agirî û elgez. 

Sor dikirin wek sèvèn xelatè. 

Çavèn wè weke perestegaha zerdeşt di biriqîn. 

 

Porè serè wè weke tituna  Muşè  ta  bi ta  xelek bi xelek, 

Bihna gul û sosinan tev li axè di bun. 

Ji kanîya çavèn wè dîcle û firat di herikîn. 

 

Taca serè wè ji aqut û zimrut ji baxçeyèn îremè bun. 

Ji baxçeyè wè textè zèrîn dinavè da xèr û bèr di bişkivîn. 

Çiqas xweşik bu jîyan li ser wè axè. 

 

Kulîlkan bi tirijna rojè hèdî hèdî serè xwe radikirin , 

Li nava baxçeyè wè. 

 

Beybun û gul rihan û sosinan pèra dîlan di girtin. 

Lè rojekè ba û bahoz hat toz û duman rabû. 

 

Taca serè Dayîkè rakir sing û baxè wè xirab bu. 

Kulîl kèn wè gist çilmisîn rengèn wan temirîn. 

 

Porè Dayîkè belav bu li ser dar û devîyan. 

Lèvèn wè qelişîn  fistanè  lè zîvar zîvar bu. 

 

Pişta wè kupîya porè wè sipî bu qermiçandin ketin ruyè wè. 

Bivè hal û rewşa xwe ve jî dîsa xweşîk bu Dayîk. 

Di qermiçokèn ruyè wè da hèvî û hèz, 

Di tirijnè çavèn wè de jîyanek bè hempa hebun. 

 

Dayîkè pişta xwe da bu kendalek berè xwe da bu çîyakî. 

Bi awirèn tuj dinhèrî dizanî bu çîya herdem, 

Berxwedan û xilasîya dayîkè bu. 

 

Kengè serè wan ketiba tengasîyè çîyan sitara  xwe , 

avîti bu serwan û xisti bu nèvanèn xwe. 

Carekek din taqet û hèz dihatin dayîkè. 

 

Tirîjnè çavèn wè li tehta diketin ji hev kerî kerî di bun. 

Tovèn jîyanè carek rijîya bu ser xaka wè. 

ked û xwîdan rijîya bu ser xaka wè. 

 

Dayîk di nava baxçeyè xwe de nu va dest bi leqatè kir. 

Destè Dayîkè qelişî bun ji paleyè. 

 

Di nava şevèn reş û tarî de di nuhurand , 

Heya berbanga sibè. 

Qet xew ne diket çavèn dayîkè. 

 

Dengè nuhurandina Dayîkè çibu tovè jîyanè. 

Tovè sedsalè idî hèdî hèdî di leqîyan. 

 

Ji cîhèn xwe perwaz didan di bin axè de . 

Erdè qelişan din di nava qelîştekè erdè de, 

Serè xwe rakirin. 

 

Li dora xwe nihèrîn çav li rojè ketin û kenîyan. 

Tamara mirinè îdî li ser çavè wan çubu . 

 

Ber bi rojè û çîyan di çun zarokèn dayîkè. 

Ewan serè xwe ji rojèra çîyan jî ji wanra di tewand. 

Dayîk hèdî hèdî ber bi mem û zînè va diçu, 

Mem û zîna bè zewac. 

 

Amadekarîya deweta Mem û Zîn dikirin. 

Dayîk jîn bu jîn idî jîyan bu. 

 

Ehmedè Xanî bi esqû coş bu bi çavèn xwe ne didît , 

Lè bi guhèn xwe dibihîst keser nema bu di dilda. 

Nebîyè Şèx Seîdè kal , 

Seyid Rizay, û Xalid begè li wesyata wan, 

Xwedî derketi bun. 

 

Dayîk dîsa jîn bu ,hate ser xweşik buna xwe ya berè. 

Taca xwe da serè xwe berè xwe da keske sora rojè . 

Roj xwe da bu ser xaka welatè roj û agir. 

Jîyan di evînekî bè sînorde ye 

Li Cizîra Botan Birca belekde ye. 

 

Jiyan li kela amedè , çîyayè Sîpan û Xelatè de ye. 

Jîyan di kilamèn Evdalè eynikè û dengbèjèn Serhedè  de ye. 

Jîyan xweşe li welatè Serhede, 

Bajarè Muşè li çiyayè Kurtikè. 

 

Jîyan xweşe li Xamirpèt ,Bilècan û Qolîbaba. 

Jîyan xweşe derè biharè xule xula ava Muradè , 

Dengèn kara û berxan re , 

Jîyan xweşe bilura Şivanan dengèn kilamèn , 

Bèrîvanan . 

 

Jîyan xweşe li baja rè Muş è 

Li ,herema 

Xandirîsè li gundè Sègira, 

li dîharè Mîrhesen warè Dayîk û Bavan. 

 

Feyzî –Mîrhesen/ 

 


   

 

 

Feyzî Mîrhesen4023

 

Berpirsîyar û karê teknîkî
Redaksîyon
Bahzad Shamsany
Yilmaz Yildiz
Copyright © 2005 bahzani.net
bahzani.kurdi@gmail.com