المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( قه ول مه لكى ميران مه له ك سالم )bahzani
10-18-2015, 13:55
( قه ول مه لكى ميران مه له ك سالم )

ب ده ستوو رى خو دى دستريمه
ب خه بريت كتيبه ش عيرفيت زانا
وب حسيبه برى براهيم بيخه مبه رجيبه ___
مه له ك نازل بوو ل سامه عيرف وزانا
ب فامه جبيرى هنارته بامه ___
جبيرى هنارته شامه عيرفه ك بخوونت خامه كى دزانى جه ابى بدامه ____
ئيزدين مير دبيشه : ئه ز ل باوى بووم ل وى نوقتى هايى بووم ل قه نديلى ل قه نديلى ل جه م وى بووم ____
مه له كه مه لكى ميرانه قه نديلى ل نيفا عه زمانه ش بوو مه ئينا بوو به يكا يه زدانه ____
سلتينى ش باخوهناره بوو لالش وهه جار كناره بو مه كربو خوش واره ____
ش بو را براهيمى كربوو سجوده ده هيكى ش مالى خو ده بوو ميرى ب جوده ____
مه ليكه ئه ودئووسه دناف يارا لجه م تاووسه به رى عيسا وبه رى موسا____
مه ليكه ك رابوو ش ئورشه ليمه سادقه كى زور قه ديمه عيرفه كى بر عه ليمه _____
ئه نوورا سه ليم وسادق زانايى ب فهم وناتق ب فه روارا خوه يى خالق ___
مه له كى صدق وحقيقه بوو براهيمى زورى شه فيقه____
برهيم ش سادق ماشى خو وه ركرت برهيمى ش سالم علمى خو بر كرت فقيرا ل عه ردى ئه و عيلم هلكرت ____
سالم سولتانى ئانى مشوور وخه تى سوبحانى حه د وسه د هنكى دانى ____
نوقته يه ك ش علمى حه قيقه تى هاته خوارى سورا ته ريقه تى ((بوو خه تا بيرووز بوو ئومه تى)) ئه م دكيمن خودى هه رى يى ته مامه.