: ەێ ێە - Ji Qewl Distirma08-14-2013, 09:49
ەێ ێە - Ji Qewl Distirma

https://www.facebook.com/photo.php?v=190574811112105


http://www.youtube.com/watch?v=4O7WVYdRI4g